1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2020
  5. Brother har för första gången inkluderats i hållbarhetsindexet ”FTSE4Good Index Series” för ESG-investeringar

Brother har för första gången inkluderats i hållbarhetsindexet ”FTSE4Good Index Series” för ESG-investeringar

Brother Industries, Ltd. (VD: Ichiro Sasaki) meddelade i dag att företaget för första gången har inkluderats i det globalt erkända hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series för ESG-investeringar*1. FTSE4Good Index Series är en indexserie som har grundats av FTSE Russell, ett företag inom London Stock Exchange Group. Indexserien omfattar företag vars hållbarhetsarbete uppfyller kraven inom ESG-områden (miljömässiga, sociala och ekonomiska områden).


Brother har även inkluderats i FTSE Blossom Japan Index, ett annat ESG-index grundat av Japans Government Pension Investment Fund (GPIF), som förvaltar den största mängden fonder i världen. Som en följd av detta ingår Brother i tre ESG-index grundade av Japans Government Pension Investment Fund (GPIF): FTSE Blossom Japan Index, MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index samt S&P/JPX Carbon Efficient Index.


Brother-koncernen satsar på ESG-aktiviteter som ett sätt att bibehålla tillförlitligheten gentemot sina intressenter. Inom området för miljösatsningar formulerade Brother-koncernen i mars 2018 sin miljövision för 2050 och arbetar för att minska koldioxidutsläppen från hela värdekedjan. När det gäller sociala satsningar identifierar koncernen de prioriteringsområden som behöver förbättras och genom vilka man bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling*2 samt skapa socialt värde med sin verksamhet. Under räkenskapsåret 2019 undertecknade koncernen dessutom FN:s Global Compact*3 och meddelade att man kommer att bidra ytterligare till en hållbar samhällsutveckling. När det gäller ekonomiska satsningar har koncernen arbetat för att stärka sin bolagsstyrning enligt ”Brother Group Basic Policies on Corporate Governance” som utarbetades 2015.

Brother-koncernen strävar ständigt efter att bygga långsiktiga, tillförlitliga relationer med samtliga intressenter genom att utveckla sin verksamhet, fullfölja sina sociala ansvarsområden och ständigt vara ”At your side”.*1. ESG-investeringar utgör investeringar som prioriterar och väljer ut företag baserat på arbetet inom ESG-områden (miljömässiga, sociala och ekonomiska områden).
*2. De globala målen för hållbar utveckling är en uppsättning av 17 gemensamma internationella mål och 169 delmål som antogs av världens ledare vid ett FN-möte i september 2015.
*3. FN:s Global Compact är ett frivilligt initiativ som innebär att de företag och organisationer som är medlemmar genom ansvarsfullt och kreativt ledarskap agerar som goda samhällsmedborgare för att bygga ett globalt ramverk och uppnå hållbar tillväxt.