1. Hem Brother
  2. Meddelande om förbud mot slaveri

Meddelande om förbud mot slaveri och människohandel

Brother strävar efter att bibehålla och förbättra rutinerna för att bekämpa slaveri och människohandel.

Företagsöversikt

Brother Nordic A/S, en del av det europeiska huvudkontoret för Brother-koncernen, vi säljer företagslösningar samt utskriftsutrustning för hem och kontor, och vårt moderbolag är Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. är en global tillverkare av elektronik och elektronisk utrustning med huvudkontor i Japan.

Våra regler och riktlinjer

Vi är medvetna om att företagens betydelse för att uppnå ett hållbart samhälle har blivit allt större, och Brother-koncernen har antagit ”Principerna för samhällsansvar” (”Principerna”) för att offentligt förklara hur vi uppfyller vårt sociala och etiska ansvarstagande. Principerna omfattar vår strävan efter att respektera grundläggande mänskliga rättigheter genom att erbjuda rättvisa arbetsförhållanden och förbjuda tvångsarbete, barnarbete och andra illegala arbetsformer. För att säkerställa rigorös implementering måste varje företag inom Brother-koncernen införa ett visselblåsarsystem och uppmana sina anställda att anmäla brott mot Principerna eller andra lokala lagar och regler. Mer information om Brothers regler och riktlinjer finns här:

Besiktningsprocesser för slaveri och människohandel

Vi går för närvarande igenom våra system för att identifiera och utvärdera potentiella riskområden i våra leveranskedjor, och baserat på vår granskning kommer vi att införa system eller stärka våra befintliga system för att:
  • motverka risken för att slaveri och människohandel förekommer i våra leveranskedjor,
  • övervaka potentiella riskområden i våra leveranskedjor, samt
  • skydda visselblåsare.

Vi planerar att tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt för besiktning och prioritera våra insatser och resurser utifrån potentiella risknivåer i våra leveranskedjor. I vår bedömning av risknivåer beaktar vi bland annat faktorer som geografiska områden och affärsområden. Inom våra leveranskedjor fokuserar vi för närvarande vårt besiktningsarbete på inköpsaktiviteter, eftersom vi köper råmaterial och maskindelar från tredjepartsleverantörer i olika länder. Vi kommer även fortsättningsvis att identifiera och utvärdera andra potentiella riskområden och vidta lämpliga åtgärder för att motverka dem.

Leverantörernas efterlevnad av våra värderingar

Vi tillämpar nolltolerans mot slaveri och människohandel. Vi har infört ett efterlevnadssystem med fokus på våra leverantörer av råmaterial och maskindelar för att säkerställa att de lever upp till våra värderingar. Systemet omfattar självskattningsenkäter och avtalsgarantier som kräver att leverantörerna följer våra Principer för samhällsansvar och standarder för ansvarsfulla inköp. I de fall då vi inte är nöjda med leverantörernas svar på enkäten kan vi kräva att de förklarar sina svar i detalj och/eller lämnar in en handlingsplan för förbättringsarbete.

Utbildning

 

För att säkerställa en hög nivå av förståelse för riskerna med slaveri och människohandel i våra leveranskedjor och vår verksamhet ger vi våra anställda utbildning i dessa frågor.

Vår effektivitet inom bekämpning av slaveri och människohandel

Vi strävar efter att säkerställa att vi inte bidrar till slaveri och människohandel eller annat agerande som bryter mot mänskliga rättigheter via våra leveranskedjor. Vi har för avsikt att enbart anlita de leverantörer som lever upp till våra värderingar och Principer för samhällsansvar. I de fall då leverantörer inte lyckas försäkra att de kommer att upphöra med eller förhindra slaveri och människohandel eller annat agerande som bryter mot mänskliga rättigheter kommer vi att överväga att avsluta vårt affärssamarbete med dessa leverantörer.

För att minimera alla tänkbara risker för modernt slaveri och människohandel i våra leveranskedjor vidtar vi olika typer av åtgärder. Vi begär bland annat att våra befintliga leverantörer ska besvara en enkät om slaveri samt genomför relevanta kontroller av potentiella nya leverantörer. För närvarande anger 100 % av de leverantörer som har besvarat slaverienkäten att det inte finns någon förekomst av modernt slaveri eller människohandel inom deras verksamhet. Vi har dessutom utarbetat interna regler gällande genomförandet av utredningar och kontroller av leverantörer i syfte att minimera risken för modernt slaveri och människohandel. De leverantörer som vi har granskat i enlighet med de här reglerna har vidtagit korrigeringsåtgärder enligt våra instruktioner.

Ytterligare åtgärder

Vi överväger att vidta följande ytterligare åtgärder för att motverka slaveri och människohandel:

  • Utfärda ett meddelande om mänskliga rättigheter för hela Brother-koncernen.
  • Starta en hjälplinje för människor som har drabbats negativt av affärsaktiviteter inom Brother-koncernens värdekedja.
  • Granska våra besiktningsprocesser kopplade till mänskliga rättigheter och utarbeta ytterligare åtgärder för att effektivt identifiera, utvärdera och förhindra risken för modernt slaveri inom vår verksamhet och leveranskedja.
  • Granska och/eller uppdatera vår slaverienkät för att generera tydligare svar så att vi kan förbättra våra riskbedömningsprocesser och vår förmåga att identifiera risker.

Detta meddelande lämnas i enlighet med paragraf 54(1) i Modern Slavery Act 2015 (en lag utfärdad av Storbritanniens parlament) och utgör vårt meddelande om förbud mot slaveri och människohandel för räkenskapsåret till och med den 31 mars 2022. 

………………………………………………

Yuichi Tada, Managing Director
Brother International Europe Ltd
5 september 2022