1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2024
  5. Brother utnämns till "Leader" inom globala hållbarhetsprogram och -tjänster "Hardcopy 2023 Assessment" av IDC MarketScape

Brother utnämns till "Leader" inom globala hållbarhetsprogram och -tjänster "Hardcopy 2023 Assessment" av IDC MarketScape

Brother Industries, Ltd. (President: Ichiro Sasaki) meddelade idag att företaget har utsetts till "Leader" i "IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment*¹", som utvärderar hållbarhetsprogram och tjänster bland utvalda leverantörer av hårdkopiering genom IDC MarketScape-modellen.

Denna IDC MarketScape utvärderade 11 leverantörer av utskriftsprodukter och baseras på ett omfattande ramverk för att utvärdera nyckeltal i företagsstrategier, affärsverksamhet, produkter och affärsmodeller samt styrning/risk/ efterlevnadsåtgärder som erbjuds i samband med hållbarhet. Eftersom hållbarhetsfrågor har blivit en viktig fråga idag, anser vi att rapporten fungerar som en indikator som kan användas av företag och andra enheter som överväger att införa printprodukter och -tjänster när de väljer tillverkare.

Enligt IDC MarketScape är "Brother en stark utmanare för de små och medelstora företag som letar efter utskriftsenheter som kan leverera på alla viktiga hållbarhetsegenskaper. Brothers produkter kan hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan genom ett brett utbud av miljövänliga produktfunktioner. Brother bör också finnas med på den korta listan över leverantörer när man letar efter en leverantör som investerar för att driva hållbarhet i hela sin egen verksamhet, inklusive ett starkt fokus på aktiviteter för att bevara den biologiska mångfalden."

I "Brother Group Environmental Vision 2050" som formulerades 2018*², anger Brother-koncernen tydligt sitt kontinuerliga engagemang för att lösa de viktigaste sociala frågorna om klimatförändringar, resursutarmning, miljöföroreningar och förstörelse av ekosystemet. Som ett företag som använder energi och resurser för att tillhandahålla produkter som använder biobaserade produkter som papper, tråd och tyg, strävar Brother efter att positivt och kontinuerligt agera för att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten i vår affärsverksamhet. Vår miljöprestanda beaktas i varje skede av en produkts livscykel, från design, utveckling och tillverkning till kundanvändning, avfallshantering och återvinning. 

Brother-koncernen har identifierat "minskning av CO2-utsläpp", "resurscirkulation" och "bevarande av biologisk mångfald" som de tre prioriterade frågorna för koncernen att ta itu med och har fastställt Vision 2050 och det medelfristiga målet för FY2030 som milstolpar för att uppnå denna vision och främjar olika initiativ för att uppnå dessa mål. I IDC:s hållbarhetsutvärdering fick Brother-koncernen höga betyg för sina ansträngningar att minimera miljöpåverkan från sin affärsverksamhet baserat på Brother-koncernens miljövision för 2050, för att främja bevarande och återställande av ekosystem och för olika aktiviteter i samarbete med kunder och affärspartners.

" Ichiro Sasaki, Representative Director & President för Brother Industries, Ltd., säger: 'Vi har arbetat för att möta behoven hos våra kunder, inklusive de på SOHO- (Small Office Home Office) och SMB- (Small Medium Business) marknaderna genom att tillhandahålla produkter som balanserar hållbarhet med innovation. Vi anser att erkännandet som "Leader" i IDC MarketScape-utvärderingen är ett bevis på våra ansträngningar att främja hållbarhet i hela vår verksamhet, vägledda av vårt miljömål, 'Brother Group Environmental Vision 2050'. Vi tolkar detta erkännande som ett erkännande av våra initiativ för att minska koldioxidutsläpp och cirkulerande resurser, vilket framgår av vår väsentlighet, inklusive återvinning av tonerkassetter och användning av återvunnet material i vissa av våra produkter och påskyndande av solpanelsinstallationer vid våra fabriker. Vi är stolta över denna prestation och är fast beslutna att ytterligare förbättra våra miljömedvetna insatser, bidra till samhället och skydda jorden."

Brother kommer genom sin företagsverksamhet att fortsätta att aktivt arbeta för att förverkliga ett hållbart samhälle.

 

Om IDC MarketScape 
IDC MarketScape bedömningsmodell är utformad för att ge en översikt över konkurrenskraften hos ICT-leverantörer (informations- och kommunikationsteknik) på en viss marknad. Forskningsmetoden använder en rigorös poängsättningsmetod baserad på både kvalitativa och kvantitativa kriterier som resulterar i en enda grafisk illustration av varje leverantörs position inom en viss marknad. IDC MarketScape ger en tydlig ram inom vilken produkt- och tjänsteerbjudanden, kapacitet och strategier samt nuvarande och framtida framgångsfaktorer för IT- och telekomleverantörer kan jämföras på ett meningsfullt sätt. Ramverket ger också teknikköpare en 360-graders bedömning av styrkor och svagheter hos nuvarande och potentiella leverantörer.


1: IDC MarketScape Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment, doc #US49892223, December 2023

2: Partially revised in 2022

IDC BNS (1)