Sähköasentaja kiinnittää tarramerkintää sulakekaappiin

Hur kan märkningen förbättra elsäkerheten?

Varje år sker cirka 3,1 miljoner arbetsolyckor inom EU, varav över 3 000 med dödlig utgång.


Andelen dödsolyckor på arbetet till följd av elstötar1 är 30 gånger högre än för andelen övriga olyckor inom EU.2 Detta har lett till uppmaningar från EU-parlamentet om att särskilt uppmärksamma elsäkerhet och förebyggande av elolyckor i arbetet.

Vision Zero finns redan på plats – ett initiativ från EU-kommissionen i syfte att eliminera arbetsrelaterade dödsolyckor genom att förmå arbetsgivare att öka medvetenheten om risker som leder till olyckor och skador på arbetsplatsen.3 Men elsektorns decentralisering av processer och arbetsstyrkor och övergången till mindre, mer utspridda enheter har gjort det svårare att informera medarbetarna om potentiella elrisker.4

En konsekvens av detta är sämre medvetenhet och rutiner kring säkerhet och arbetsmiljö, och färre resurser för att hantera säkerhetsfrågor. Dessutom anses det svårt att kommunicera och implementera fungerande arbetsmiljörutiner hos en utspridd arbetsstyrka. Men det är inte bara elektriker som är i riskzonen.4

 

Kunskap om riskerna med elektricitet


AInom hela EU sker en hög andel elolyckor inom andra yrkesgrupper än elektriker. Forskning visar att de flesta elolyckorna med dödlig utgång sker i samband med arbetsuppgifter som inte är kopplade till specifika elarbeten.5 Det kommer knappast som någon överraskning. 

Den nuvarande arbetsmiljölagstiftningen kräver enbart att information och utbildning om elrisker ska vara obligatorisk för personer som utför elarbeten (d.v.s. elektriker). Det innebär att andra yrkesgrupper (t.ex. underhållsarbetare, IT-personal och installatörer) knappt får någon utbildning alls om faror och risker med elektricitet.5

Detta visar tydligt behovet av att skapa korrekta etikettutskrifter  och säkerställa att informationen på plats är så tydlig och synlig som möjligt för att varna för elrisker och förebygga farliga misstag.

Minimera den mänskliga faktorn


Forskningen visar att den mänskliga faktorn i samband med elsäkerhet har stor betydelse vid olyckor5 – 80 % av alla elolyckor beror på den mänskliga faktorn.6

De flesta elolyckor sker av två skäl. Det första är att arbeten utförs på utrustning som man tror är frånkopplad, men som är strömförande. Det andra är arbeten på utrustning som man vet är strömförande, men där de som utför arbetet inte har tillräcklig utbildning eller inte har vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder.6

Bristande medvetenhet och skyltning eller märkning är också en faktor som påverkar förmågan att bedöma risker.7 Så hur kan du säkerställa att dina medarbetare tydligt kan se den säkerhetsinformation de behöver för att undvika elolyckor?
A printed label with exclamation points is being used as a hazard marker on electrical plugs. A hand is seen reaching for the cable that has been secured by a safety engineer or electrician.

Vad är elsäkerhet och varför är det viktigt? 

EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö fastställer att arbetsgivaren har laglig skyldighet att utvärdera alla risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt vidta lämpliga förebyggande åtgärder. Detta omfattar risker som uppstår vid användning av elektrisk utrustning och elinstallationer.8

Enligt direktivet måste arbetsgivaren – för att undvika risker och eliminera elolyckor vid källan – ge arbetstagarna lämpliga instruktioner, införa åtgärder som förbättrar nivån av skydd och integrera dessa åtgärder i de aktiviteter som genomförs.

Andra direktiv fastställer att arbetsgivaren har en laglig skyldighet att garantera att arbetsplatsen motsvarar minimikrav gällande arbetsmiljö för elinstallationer9 – och att tydliga varningsskyltar måste placeras i riskfyllda områden.10

EU:s bestämmelser fastslår även att eventuella skyltars eller etiketters effektivitet inte får motverkas av bristfällig utformning, felaktig placering eller bristande underhåll eller reparation. För att säkerställa effektiv användning ska de underhållas, kontrolleras, repareras och, om nödvändigt, bytas ut regelbundet för att säkerställa att de bibehåller sin funktion. 10

Så kan professionell märkning förbättra elsäkerheten

Ett enkelt sätt att säkerställa lämpliga, tydliga instruktioner ”vid källan” och undvika olyckor är att tillämpa tydlig märkning av kablage och elutrustning.

Även om handskrivna lappar visserligen följer lagen rent tekniskt är de tidskrävande att hantera, och de material som används är ofta varken särskilt tåliga eller långlivade. Med tiden kan de blekas eller nötas sönder, vilket innebär att utrustningen inte längre är märkt på ett säkert sätt. Det ökar inte bara risken för olyckor – det kräver dessutom tid och pengar att ersätta dem.

Som ett resultat av detta har mobila märkmaskiner blivit ett måste för att elektriker ska kunna skapa professionella, tåliga etiketter för kablar, ledningar, strömbrytare, elskåp och manöverpaneler.

För att säkerställa att personalen uppmärksammar elrisker är det viktigt att välja etiketter i klara färger som täcker många användningsområden och gör informationen så tydlig som möjligt.

Vi rekommenderar dessutom att välja etiketter som är tillräckligt tåliga för att klara tuffa arbetsförhållanden, med hög beständighet mot nötning, extrema temperaturer, vatten, kemikalier och blekning. Ju längre etiketterna är i gott skick, desto lägre blir risken för elolyckor, och desto mer sällan behöver du byta ut dem..

Läs mer om hur Brothers professionella märkmaskiner för elektriker gör arbetet säkrare och smidigare.


Källor


1. ec.europa.eu (Eurostat): ”Statistics explained – Accidents at work statistics” – November 2020
2. europarl.europa.eu: ”Question for written answer E-001413/2021”
3.  EU-kommissionen: ”EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 Occupational safety and health in a changing world of work” – juni 2021
4. Europeiska arbetsmiljöbyrån/Europeiska riskcentrumet ”Green Jobs, new risks? New and emerging risks to occupational safety and health in the electricity sector (Workshop for European Sectoral Social Dialogue Committee ‘Electricity’)” 
5. International Journal of Environmental Research and Public Health: ”Risk Profiling from the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) Accidents’ Databases: A Case Study in Construction Sites” – december 2019
6. oshwiki.eu: ”Electricity” – (Ivan Božič, Institute of Occupational Safety, Slovenien)  
7. ESENER: ”Workplace risk assessments carried out regularly, by country, 2014-2019”
8. EU:s ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 89/391/EEG: ”Åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet”
9. EU-direktiv 89/654/EEG: ”Minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen”
10. EU-direktiv 92/58/EEG: ”Minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet”


Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen