A worker on a factory line in a distributed manufacturing and logistics operation is applying a printed barcode label to a package.

Hur kan vi säkerställa korrekt märkning?

Korrekta, läsbara streckkodsetiketter är ett måste inom dagens globala tillverknings- och logistikkedjor.

Företagen vill vara säkra på att de streckkodsetiketter som skrivs ut i deras verksamhet uppfyller kund- och branschkraven och håller sig läsbara genom hela leveranskedjan. De vill inte längre begränsa sina kontroller till endast ett litet antal streckkoder i ett parti. 

Även om de flesta kontroller i dag omfattar 1D-streckkoder kommer övergången till 2D-koder att skapa ett ökat intresse för funktioner som minskar fel. Med hjälp av 2D-teknik kan etikettdesigners och etikettskrivare/märkmaskiner få plats med mer information på en mindre yta, med bibehållen läsbarhet.

Läsbara etiketter säkerställer spårbarhet genom hela kedjan, vilket leder till ökad effektivitet i hela verksamheten. De system som validerar och verifierar etikettdata använder sig av kamerabaserad skanningsutrustning och kräver en konsekvent användning av databaser och märkningsutrustning. Systemet signalerar när det skannar en bristfällig eller felaktig etikett och ger möjlighet att pausa produktionen så att användaren kan identifiera och åtgärda orsaken till felet, samt inleda arbetet med att avlägsna den/de bristfälliga produkterna från tillverkningslinjen.

 

Varför fokuserar företagen alltmer på validering och verifiering?

VDC Research (ledande på den globala marknaden inom automatisk identifiering och datafångst (AIDC)) genomförde nyligen en studie för att analysera företags investeringar i teknik för datafångst och märkning.  

Målet är att undvika riskerna med felaktiga etiketter och andra märkningsfel, samt uppnå en förbättrad precision. Företagen i studien angav att de i allt högre grad överväger inköp av system för kontroll, validering och verifiering för att minimera, eller helt eliminera, antalet fel. Genom att integrera validering och verifiering av streckkoder i märkningsprocessen kan företagen kontrollera etiketternas korrekthet och kvalitet för att på så sätt förbättra spårbarheten. 

Utan det här verifieringssteget bedömer VDC det som sannolikt att bristfälliga streckkoder inte identifieras förrän de är helt oläsbara. Nästan alla företag i studien (96 %) angav att de har investerat eller planerar att investera i lösningar som kontrollerar kvaliteten på etikettdata, tecken och siffror, samt identifierar etiketter som inte uppfyller gällande bestämmelser och kundkrav.

Rekommendationer från VDC omfattar efterlevnad av ISO-/IEC-standarder, exempelvis #15 416 (testspecifikation för streckkoders kvalitet – linjära symboler), #15 415 (testspecifikation för streckkoders kvalitet – 2D-symboler) samt #29 158 (kvalitetsriktlinje för direktmärkning på artikel). 

Företag utvärderar och investerar i teknik som kommer att hjälpa dem att sänka risken för felmärkning och leverans av produkter med bristfälliga, oläsbara etiketter. Sådana investeringar har en positiv inverkan på företags tillverknings- och distributionsprocesser, och resulterar i färre återkallelser och nöjdare kunder.

A worker on a factory line in a distributed manufacturing and logistics operation is inspecting a printed barcode label before attaching it to a package.

Vad driver investeringarna i verifierings- och valideringssystem för etiketter?

De främsta drivkrafterna bakom det tilltagande intresset för och behovet av de här kontrollsystemen är bland annat:

1.    Behovet av att förbättra den övergripande operativa effektiviteten är större än någonsin. 

Företagen har svårt att kvantifiera de verkliga kostnaderna som uppstår till följd av märkningsfel, men de strävar efter att sänka det totala antalet fel och optimera produktiviteten. Investeringar i standardiserad märkningsteknik är ett steg i den här riktningen. Automatiserade processer för etikettutskrift kan säkerställa efterlevnad av lagar och bestämmelser, eftersom det inte finns någon risk för felaktiga manuella datainmatningar. Kamerabaserade kontrollsystem är ett viktigt inslag i det här sammanhanget eftersom de bidrar till att standardisera märkningsprocessen, oavsett geografisk plats.
 

2.    Hårda kvalitetskontroller är ett måste för att minimera störningar inom produktion och leverans. 

Det finns ett växande behov av att få åtkomst till och skriva ut variabla data i märkningssyfte, framför allt när det handlar om höga volymer med komplexa krav. VDC:s studie visar att en stor andel av de etiketter som skrivs ut inom områden som paketering, påfyllning och leverans kräver korrekt och variabel information. Behovet av att kunna bedöma etikettkvaliteten på produkter innan de lämnar lokalerna är större än någonsin. Validering och verifiering i realtid tillgodoser det här behovet av att kontrollera datakvaliteten, och bidrar till företagens målsättning om fullständig spårbarhet genom hela kedjan. Lösningarna för kontroll av etiketter erbjuder flera nivåer av verifiering för att säkerställa att etiketterna sitter ordentligt fast på produkten, innehåller de data som behöver skrivas ut, samt är läsbara (så att bristfälliga skrivarhuvuden kan identifieras innan de resulterar i oplanerade driftstopp).

3.    Processbrister på grund av felmärkning är oacceptabla i dagens snabba leveranskedjor. 

Dagens företag blir alltmer globala – inom såväl inköp som distribution. Det har blivit allt viktigare att inte bara ha en flexibel och agil verksamhet, utan även att anpassa sina teknikinvesteringar och implementeringsstrategier för att eliminera processbrister. Behovet av korrekta etiketter och realtidsuppföljning av varuflödet har aldrig varit större, samtidigt som kostnaderna analyseras mer ingående än någonsin. Möjligheten att tillämpa automatiska visuella kontrollfunktioner är ett attraktivt sätt att minska antalet fel och på så sätt förbättra den övergripande produktiviteten.

4.    Efterlevnadskraven förändras ständigt, vilket ökar behovet av automation.

Ledande globala tillsynsmyndigheter och storföretag rekommenderar att deras partners kontrollerar etikettkvaliteten på ett tillfredsställande sätt. Syftet är att förbättra spårbarheten på fordonskomponenter, medicinsk utrustning, läkemedel och liknande. FDA (Food and Drug Administration) i USA anger som vägledning gällande unik produktidentifiering (UDI) att ”om en streckkod baserad på AIDC väljs, ska UDI-streckkodens utskriftskvalitet testas”.

VDC:s studier tyder på att företagen kan tillämpa processer som kräver efterlevnad av ANSI-standarder med ett totalbetyg på C eller högre. Den rekommenderade etikettkvaliteten bör standardiseras för branscher och produktkategorier, i synnerhet med tanke på storföretag och gränsöverskridande lagstiftning.

5.    Utskriftsautomation eliminerar risken för fel vid manuell datainmatning.

Bristfällig läsbarhet kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för såväl tillverkare som för deras nätverk av leverantörer och distributörer. VDC:s forskning visar att de främsta skälen till kvantifierbara merkostnader på grund av felaktiga streckkoder är produktåterkallelser (34 %), avfall som genereras vid ompaketering och skrotning (26 %), samt återbetalningar (23 %). Utskriftsautomation hamnar högt upp på företagens lista över prioriterade investeringar för att utesluta den mänskliga faktorn vid arbetet med att generera etiketter. Med hjälp av automatiserade visuella kontroller och automatisk identifiering kan företagen annullera oläsbara streckkodsetiketter och automatisera de nya utskrifter som krävs.

Hur kan företagen garantera etikettkvaliteten med de här lösningarna?

VDC:s forskning visar att andelen etikettfel ligger på strax över 3 %. Den här typen av fel beror ofta på faktorer som inkonsekventa märkningsprocesser på olika platser och manuella stickprovskontroller av enstaka streckkodsetiketter från vissa partier. Med hjälp av funktioner för etikettkontroll kan produkterna flöda genom leveranskedjan utan onödiga störningar, vilket minskar företagets operativa risker. 

Slutmålet är att göra märkningsprocessen felfri. Det här målet kan uppnås genom validering och verifiering av etikettdata under processens gång, så att företag kan skanna, verifiera, betygsätta och vid behov registrera varje etikett som skrivs ut. Automatiserade etikettutskrifter är ett måste för att nå det här målet. VDC anser att det kommer att bli mycket svårt att uppfylla kraven på uppdatering och validering av enskilda mallar manuellt för de företag som inte utnyttjar möjligheterna med dynamiska märkningsprocesser.

Övergången till informationstäta 2D-streckkoder kommer att öka kännedomen om och investeringarna i olika lösningar för validering och verifiering av etiketter. 

Detta kommer att ske i takt med att de här etiketterna ger möjlighet att få plats med alltmer data på mindre yta, i kombination med 2D-verifieringens förmåga att erbjuda flexibilitet vid skanning och kontroll av fel. Tillämpningar som spårbarhet av komponenter inom fordonsindustrin, behovet av serialisering/UDI-krav inom läkemedelsindustrin och den ökande tillämpningen av 2D-streckkoder inom livsmedelsindustrin kommer att leda utvecklingen framåt.

Klicka här för att läsa mer om Brothers lösningar inom transport och logistik.

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen