Principer för samhällsansvar


 

A. Rättvisa arbetsförhållanden 

Brother står upp för vikten av att tillhandahålla rättvisa arbetsförhållanden med respekt för alla människor. Brother erkänner de grundläggande mänskliga rättigheterna och förväntar sig att människor som arbetar och är anställda på Brother Group (”medarbetare”) agerar på samma sätt.

 

1. Icke-diskriminering och icke-trakasserier

Brother tolererar inte diskriminerande handlingar eller trakasserier. Brother:
(1) Diskriminerar inte olagligen någon utifrån, på grund av till exempel ras, kön, ålder, sexuell läggning, graviditet, politisk tillhörighet, medlemskap i fackförening, civilstånd, nationalitet, etnisk bakgrund, religion eller funktionshinder; och,
(2) kränker inte en människas värdighet genom att delta i trakasserier eller övergrepp (på någon grund eller i någon form), kroppslig bestraffning, psykiskt eller fysiskt tvång eller hot om sådan behandling.

 

2. Rättvis och laglig arbetspraxis

Brother strävar efter att följa alla lokala lagar och regler, instruktioner från behöriga myndigheter och lämplig lokal branschpraxis när det gäller arbetsförhållanden, inklusive arbetstid, löner och förmåner (inklusive minimilöner) och övertid.

 

3. Föreningsfrihet

Brother respekterar rätten för medarbetare i varje land där vi är verksamma att associera sig fritt med andra, gå med eller inte gå med i fackföreningar, söka representation och gå med i arbetarråd enligt lokala lagar och regler.

 

4. Barn- och tvångsarbete

Brother varken tolererar eller bedriver olagliga arbetsförhållanden. Brother:
(1) tillämpar inte tvångsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete;
(2) kräver inte att medarbetare överlämnar statligt utfärdade identitetshandlingar, pass och arbetstillstånd till Brother som ett anställningsvillkor (med undantag för tillfällig överlämning i syfte att bekräfta identifiering eller statliga formaliteter);
(3) anställer inte medvetet personer som är under grundskoleåldern enligt lokala lagar;
(4) anställer inte medvetet personer under 15 år (eller 14 där landets lag tillåter detta); och
(5) tilldelar inte medarbetare under 18 år arbete som kan antas äventyra deras hälsa och säkerhet.

 

5. Tydligt fastställda disciplinära policyer

Brother ska tydligt fastställa disciplinära policyer och rutiner och kommunicera dessa till sina medarbetare.

 

6. System för visselblåsare

Alla företag i Brother Group ska upprätta ett system för visselblåsare och uppmuntra medarbetare att rapportera eventuella överträdelser av dessa principer, andra företagspolicyer, lokala lagar och regler. Brother tillåter inte att medarbetare vidtar motåtgärder mot personer som i god tro rapporterat en kränkning och ska, vid behov och om detta är tillåtet av lokala lagar, säkerställa eventuella visselblåsares anonymitet.


 

B. Hälsa och säkerhet

1. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Brother följer alla gällande lagar och regler för att tillhandahålla en säker och sund arbetsplats för våra medarbetare.
 
Brother värnar om medarbetarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom att:
(1) utvärdera och kontrollera potentiella säkerhetsrisker, inklusive fysiskt krävande arbete, elektriska och andra energikällor, brand, fordon, och exponering för kemikalier och andra biologiska och fysiska faktorer;
(2) tillhandahålla korrekt utformade och väl underhållna arbetsplatser och lämplig skyddsutrustning;
(3) implementera säkra arbetsrutiner och system och tillhandahålla kontinuerlig utbildning och system som syftar till att förebygga, hantera, spåra och rapportera arbetsskador och sjukdom; och
(4) implementera strategier och åtgärdsrutiner för nödsituationer och händelser, inklusive utrymningsrutiner och återhämtningsplaner.

 

 

C. Miljön

För att hjälpa samhället att uppnå en hållbar utveckling ska Brother Group anta sin miljöskyddspolicy och sträva efter att minska effekterna av vår verksamhet på miljön i alla aspekter av vår verksamhet och i varje skede av en produkts livscykel, från design, utveckling , tillverkning, kundanvändning och avfallshantering, till återanvändning och återvinning.
 
Brother kommer att följa de miljötillstånd och licenser som krävs och uppfylla alla tillämpliga internationella och nationella lagar och förordningar för miljö, samt begränsningar för användningen av vissa ämnen.


 

D. Etiska och respektfulla affärsmetoder

Brother bedriver alla delar av verksamheten med etiska metoder.

1. God sed

Brother följer konkurrenslagarna i de länder och regioner som gäller för vår verksamhet och ägnar sig inte åt några aktiviteter som begränsar fri och rättvis konkurrens. Vid inköp av varor och tjänster väljer Brother leverantörer opartiskt och på rättvisa villkor.

 

2. Korrekt reklam

Brother upprätthåller och följer gällande normer för reklam och avstår från att medvetet använda vilseledande eller felaktig information.

 

3. Orättvisa fördelar

Brother deltar inte i korruption, utpressning eller förskingring. Mutor eller andra metoder för att få orättvisa fördelar varken erbjuds eller accepteras.

 

4. Rapportering och registrering av korrekt företagsinformation

Brother rapporterar, registrerar och arkiverar all nödvändig information snabbt och korrekt.
 
Brother ger korrekt och aktuell redovisning av finansiell status och information om verksamheten till aktieägare, investerare och tillämpliga kapitalmarknader för att underlätta välgrundade investeringsbeslut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
 
Dessutom kräver Brother av medarbetare att personliga uttalanden som publiceras i medier som radio, TV, video eller internet inte framställs komma från Brother.

 

5. Informationshantering

Brother har rigorösa system för informationshantering och kontrollerar att medarbetare inte otillåtet offentliggör konfidentiell information om företag inom Brother Group, andra organisationer eller våra kunder till tredje part.

 

6. Skydd av personlig information

Brother respekterar våra kunders, affärskontakters och medarbetares integritet och har utvecklat mekanismer, som begränsar åtkomst till deras personuppgifter i enlighet med lokala integritetslagar. Brother skyddar privat information, inklusive personuppgifter, listor med kunder och anställda och ger inte medarbetare tillstånd att sprida personuppgifter annat än om det sker i enlighet med lokala dataskyddslagar och våra tillämpbara integritetspolicyer eller med annat medgivande, efter vad som är lämpligt.
 

7. Policy mot insiderhandel

Medarbetare får inte ägna sig åt olaglig insiderhandel. Olaglig insiderhandel rör sig i allmänhet om att handla värdepapper med kännedom om betydande, ickeoffentlig information.
 

8. Skydd av immateriella rättigheter

Brother strävar efter att säkra, bibehålla och utöka Brother Groups immateriella rättigheter (inklusive men ej begränsat till patenträttigheter, varumärkesrättigheter och upphovsrätt) och respekterar immateriella rättigheter för tredje part. Brother samt medarbetare ska inte avsiktligt inskränka andras immateriella rättigheter.


 

E. Ett ledningssystem som implementerar dessa principer

Brother ska inrätta ett ledningssystem för att genomföra dessa principer på följande sätt:
(1) alla företag i Brother Group ska implementera sin egen uppförandekod som tillsammans med andra företagsregler uppfyller standarden som fastställs i dessa principer och kräva att medarbetare följer denna kod;
(2) alla företag i Brother Group ska, enligt sin organisation, tydliggöra den avdelning som ansvarar för implementering av uppförandekoden;
(3) alla företag i Brother Group ska regelbundet utbilda sina medarbetare när det gäller efterlevnad av uppförandekoden;
(4) alla företag i Brother Group ska utföra regelbundna revisioner för att se till att principerna efterlevs; och,
(5) alla företag i Brother Group ska inom rimlig tid korrigera eventuella brister som identifieras genom regelbunden revision.
Ledningen som ansvarar för den juridiska avdelningen på Brother Industries, Ltd, ska ansvara för att se till att principerna implementeras av företagen i Brother Group och ledningssystemen, samt för att regelbundet granska ledningssystemets status.