1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Säkerhet
  6. 2024
  7. Antalet cyberhot ökar. Varför gör inte medvetenheten det?
Two professionals having a conversation and looking over a laptop

Antalet cyberhot ökar. Varför gör inte medvetenheten det?

Om du inte har blivit utsatt för cyberbrott eller ett hot mot cybersäkerheten har du haft tur - men turen kan ta slut.
I den här artikeln, som ingår i serien in[ctrl], belyser vi säkerhetshot, risker, behovet av bättre utbildning och efterfrågan på kraftfullare säkerhetsåtgärder.

Om du inte har drabbats av ett cyberintrång ännu är det bara en tidsfråga. I alla fall statistiskt sett.

Sedan 2020 har antalet hot mot cybersäkerheten ökat lavinartat* – allt från förfalskade hemsidor och dataintrång till hackningar och fullskaliga cyberattacker. Och hotbilden fortsätter att växa.

Så om du tillhör de 69 % som enligt vår studie gällande cybersäkerhet inte har upplevt något misstänkt, betyder det att du bara har haft tur? Och vad är orsakerna bakom ökningen?

Coronapandemin gav cyberbrottslingarna perfekta förutsättningar att slå till mot företag. De utnyttjade den bristande nätverkssäkerheten i samband med att många började arbeta hemifrån. Enbart under 2020 ökade antalet malware-attacker med 358 %.*

Även om vi återvände till kontoret fortsatte antalet cyberattacker att öka – med 125 % globalt 2021.* Och den uppåtgående trenden visar inga tecken på att mattas av.

Men trots den alarmerande statistiken finns det en stor obalans mellan uppfattning och verklighet. Bara 17 % av företagen uppger att de har märkt av ett ökat antal cyberhot.** 

Kanske beror det på tur. Eller kanske upptäcker inte företagen de hot de utsätts för? Det är ofta de osynliga hoten som kan få allvarligast konsekvenser.

Med tanke på att över 50 % av företagen erbjuder flexibelt hybridarbete är de mer sårbara än någonsin.** Det mest skrämmande är kanske hur få av oss som faktiskt inser det.

Vi har skrivit en blogg om nätfiske, en av de cyberattacker som ökar mest. Här kan du läsa om hur du kan skydda dig själv och ditt team.

Bättre utbildning i cybersäkerhet ger större motståndskraft

Illustration of a Brother employee working at her desk with workplace security icons around her

Risken att ditt företag ska drabbas av en cyberattack har aldrig varit större. Och det är en risk som ständigt ökar.

Resultatet av vår europeiska studie visar att endast ett fåtal företag är medvetna om riskerna. Samtidigt svarar 39 % av de brittiska företagen att de har upplevt cyberattacker under 2022.*

Problemet är sannolikt att många är lyckligt ovetande om hur ett cyberhot kan se ut. Vilket i sin tur väcker frågor kring vilken utbildning de fått – eller inte fått.

Cirka 50 % av företagen i studien svarar att de har haft någon typ av säkerhetsutbildning – vilket innebär att 50 % inte har det.

Det finns även stora skillnader mellan olika europeiska länder. Bland företag i Tyskland är exempelvis sannolikheten att ha genomfört en säkerhetsutbildning högre (runt 67 %) än i Frankrike, där andelen bara är 37 %.**

Nästa fråga som väcks är om den genomförda utbildningen fyller sitt syfte. Medvetenheten ökar ju inte trots att riskerna ständigt blir fler.

Det är uppenbart att företagen behöver säkerhetsutbildning för att upplysa medarbetarna om de risker som finns och hur hoten kan identifieras. Attackerna går trots allt inte att stoppa om de inte upptäcks.

I vår blogg om resiliensplanering hittar du massor av värdefulla tips om hur du kan förbereda dig och skydda ditt företag..

Är dina kollegor den svagaste säkerhetslänken?

Two employees looking over a laptop over a bright yellow background with security and connectivity icons

Ett allvarligt misstag som många gör i fråga om cybersäkerhet är att tro att de enkelt kan identifiera ett cyberhot. De tänker att det är lätt att genomskåda. Att de är för smarta för att gå på det. 

Men dagens cyberattacker blir alltmer sofistikerade. På grund av bristande kunskap om de metoder som används vid cyberintrång saknar många förmåga att ifrågasätta misstänkta aktiviteter eller fatta välgrundade beslut.

I varje kritiskt ögonblick måste man fråga sig själv: ”Borde jag verkligen klicka på det här?” och ”Skulle det här kunna vara nätfiske?”

Oavsett hur robust företagets säkerhetssystem är kommer den mänskliga faktorn alltid att vara den svagaste länken. 82 % av företagens säkerhetsintrång beror på beslut som människor fattat.*

Det här är inga nyheter för många av de IT-experter som deltog i vår studie om cybersäkerhet. De uppgav att deras kollegor alltför sällan inser vilka hot de utsätts för.**

Oavsett om det handlar om att kollegorna skickar lösenord via e-post eller inte anmäler misstänkta aktiviteter så är den mänskliga faktorn det största säkerhetshotet.**

Små företag behöver mer hjälp med att hantera cyberattacker

An illustration of two Brother IT employees conducting a virtual meeting about cyber security

Tänk om ditt företag skulle drabbas av dataintrång eller nätfiske. Skulle ni veta vad ni skulle göra?

Ny global statistik* visar att sju av tio små och medelstora företag saknar kunskap (eller förmåga) att hantera säkerhetshot på ett effektivt sätt.

Brothers in[ctrl]-studie om cybersäkerhet stöder detta.

Enligt den är det mer sannolikt att mindre företag har upplevt en ökning av antalet cyberhot, samtidigt som det är mindre troligt att de vet hur de ska agera. De känner sig dåligt förberedda både på att identifiera hot och att hantera dem.**

Men det finns hjälp att få. Brothers säkerhetslösningar kan till exempel ge företagen en större kunskap om cybersäkerhet. Lösningarna omfattar allt från anpassad rådgivning till säkra produkter som hjälper företagen att skydda sina data och hindrar brottslingar från att hacka in på och få åtkomst till deras utskriftsnätverk.

Läs mer om Brothers säkerhetslösningar.

Utbildning i cybersäkerhet är ett måste inom följande tre sektorer

 
Three illustrations symbolizing the industries at risk for cyber security threats and crime: education, healthcare, and retail industry

Framför allt tre sektorer – över hela Europa – har ett skriande behov av ökad cybersäkerhet: skolväsende, hälso- och sjukvård samt detaljhandel.**

Det mest oroande är att just dessa tre sektorer drabbades hårdast av pandemin – och de brottas fortfarande med efterdyningarna.

Med tanke på detta är det inte svårt att förstå varför cybersäkerheten har blivit nedprioriterad. De försöker bara ta sig igenom en dag i taget. Men en cyberattack kan få katastrofala följder.

Och vår studie visar att utbildningsnivån för cybersäkerhet inom skola, hälso- och sjukvård och detaljhandel är betydligt lägre än inom andra sektorer.**

Föga förvånande präglas IT-, finans- och tjänsteföretag av en högre utbildningsnivå gällande cybersäkerhet än genomsnittet. Kanske något mer överraskande uppger 65 % av tillverkningsföretagen att de har fått säkerhetsutbildning.**

Det är möjligt att verksamheter inom skola, hälso- och sjukvård och detaljhandel i lägre utsträckning tillämpar hybridarbete, och att de till följd av detta antar att de går säkra, att deras cybersäkerhet inte påverkas. Men hoten – och deras följder – är större än någonsin.

Dessa tre sektorer måste bli bättre på att utbilda medarbetarna i cybersäkerhet – och det snabbt. 

Har du råd att riskera cybersäkerheten?

An illustration of a laptop with a computer hacker log-in screen and coins and bank notes falling around it

Cyberbrottsligheten kostar enorma summor. Den beräknas ha belastat den globala ekonomin med hisnande 75 biljoner kronor 2022, och experterna räknar med en ökning till 115 biljoner kronor år 2025.*

2022 drabbades brittiska företag extra hårt, och cyberbrottsligheten kostade i genomsnitt motsvarande 56 000 kronor per företag. Medelstora och stora företag drabbades ännu hårdare ekonomiskt, i genomsnitt motsvarande 260 000 kronor.

Men ett dataintrång får långt allvarligare konsekvenser än de omedelbara ekonomiska förlusterna. Kostnaderna för att åtgärda intrånget och följderna av ett driftstopp kan snabbt bli oöverskådliga.** I vår blogg om nätfiske redovisar vi hur mycket en attack kan kosta ditt företag.

När cyberbrottslingarna blir allt smartare måste verksamheter världen över investera i mer avancerade säkerhetsåtgärder, regelbundet uppdatera sin säkerhetsutbildning och, framför allt inom större företag, anställa cybersäkerhetsexperter för att öka skyddet.

Att avstå från dessa satsningar kan bli ett kostsamt misstag som få har råd att göra.

 

*Källa:  AAG –The Latest 2023 Cyber Crime Statistics (uppdaterad i maj 2023)

**Källa:  Brothers in[ctrl]-studie om cybersäkerhet

Mer av Säkerhet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen